KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2018

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2018

 

 

Căn cứ kế hoạch số 45/KH-BPA ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Trường Tiểu học Bình Phước A,

Căn cứ tình hình thực tế, bộ phận chuyên môn đề ra kế hoạch tháng 5/2018 như sau:

  1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2018
  2. Những việc làm được:

– Thực hiện HSSS, sổ SHCM theo công văn 1731/SGDĐT ngày 30/10/2015 và CV số 800/PGDĐT-TH ngày 07/8/2017 của Phòng GD Mang Thít.

– Tổ chức học BDTX theo quy định.

– Tổ chức thao giảng, dạy tốt, học tốt. Ứng dụng CNTT vào các tiết dạy.

+ Tổ chức thao giảng : Thọ, Yến, Chinh, Trúc.

+ Kiểm tra chuyên đề: Chinh.

– Dư giờ:

+ Tiết sinh hoạt lớp (Đào, Thủy).

+ Hoạt động ngoài giờ lên lớp (Trâm, Ly).

+ Câu lạc bộ (Mĩ thuật, Tiếng Anh) .

– Tiếp tục bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục; bồi dưỡng năng lực, phẩm chất đạt loại tốt cho HS đạt loại hoàn thành tốt các môn học và hoạt động giáo dục.

– Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKII

– Đánh giá VSCĐ tháng 3+4

– Giáo viên ra đề kiểm tra HKII.

– Duyệt kế hoạch bài dạy, HSSS của giáo viên chủ nhiệm và GVC.

  1. Tồn tại:

– Dự giờ tiết dạy buổi thứ hai của giáo viên chủ nhiệm.

– Chưa dự giờ câu lạc bộ (Thể dục); dự giờ tiết sinh hoạt Sao+Đội.

– Khối trưởng chưa gửi biên bản kiểm tra giáo viên cho nhà trường.

  1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2018
  2. Kế hoạch chung

CHỦ ĐIỂM: “TỰ HÀO ĐỘI VIÊN”

– Thực hiện HSSS, sổ SHCM theo công văn 1731/SGDĐT ngày 30/10/2015 và CV số 800/PGDĐT-TH ngày 07/8/2017 của Phòng GD Mang Thít.

– Ra đề; sao in đề kiểm tra HKII theo TT22.

– GVCN cập nhật SMAS và vào học bạ HS.

– Cập nhật Emis, SMAS theo đúng tiến độ quy định (22/5/2018 hạn chót).

– Tổ chức kiểm tra BDTX theo quy định.

– Mỗi giáo viên nộp một kinh nghiệm giảng dạy.

– Họp tổ khối tháng 5 vào ngày 05/5/2018.

– Tổ chức thao giảng : Tiên.

– Kiểm tra chuẩn nghề nghiệp: Ly (Toán), Trâm (TV), Tuyến (Toán.

– Dư giờ câu lạc bộ (Thể dục).

– Kiểm tra HKII từ ngày 14-18/5/2018.

+ Ngày 14/5/2018: Môn Tin học

+ Ngày 15/5/2018: Môn Tiếng Anh

+ Ngày 16/5/2018: Môn Tiếng Việt

+ Ngày 17/5/2018: Môn Toán

+ Ngày 18/5/2018: Môn Khoa học, Lịch sừ và Địa lí.

  1. Kế hoạch cụ thể:
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN
TUẦN 33
HAI

30/4/2018

– Nghỉ lễ (Trực: Luân, Tiên, Tú, Trúc, Chinh, Thọ, Thủy) – CBGVNV và HS
BA

01/5/2018

– Nghỉ lễ (Trực: Ánh, Phước, Thạnh, Trâm, Ly, Sơn, Ngọt) – CBGVNV và HS

02/5/2018

– Họp hội đồng (lúc 13g30)

– Kiểm tra đề kiểm tra HKII của giáo viên

– CBGVNV

– PHT

NĂM

03/5/2018

– Thẩm tra đề KT

 

– BGH, TK
SÁU

04/5/2018

– Sao in đề, đóng gói niêm phong đề KT

 

– PHT và X Phước

 

BẢY

05/5/2018

– Dự thao giảng cô Tiên (lúc 7g30); dự câu lạc bộ TD; họp khối (lúc 9g)

– Triển khai cách đánh giá xếp loại, nhận xét cuối năm

– BGH+GV

 

– HT

TUẦN 34
HAI

07/5/2018

– Chào cờ đầu tuần – CBGVNV+HS
BA

08/5/2018

– Dự giờ chuẩn nghề nghiệp cô Ly (Toán) – BGH

09/5/2018

– Nộp kinh nghiệm giảng dạy cho BGH – GV
NĂM

10/5/2018

– Dự giờ chuẩn nghề nghiệp cô Tuyến (Toán) – BGH
SÁU

11/5/2018

– Dự giờ chuẩn nghề nghiệp cô Trâm  (TV) – BGH
TUẦN 35
HAI

14/5/2018

– Kiểm tra môn Tin học (S)

– Chấm bài KT (C)

– CB-GV-NV và HS

 

BA

15/5/2018

– Kiểm tra môn Anh văn (S)

– Chấm bài KT (C)

– CB-GV-NV và HS

 

16/5/2018

– Kiểm tra môn Tiếng Việt

– Chấm bài KT (C)

– CB-GV-NV và HS

 

NĂM

17/5/2018

– Kiểm tra môn Toán (S)

– Chấm bài KT (C)

– CB-GV-NV và HS

 

SÁU

18/5/2018

– Kiểm tra môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí (S)

– Chấm bài KT (C)

– Nhập SMAS

– CB-GV

 

BẢY

19/5/2018

– Xét khen thưởng HS, nhập SMAS – GVCN-GVC-TPT
 HS Nghỉ
HAI

21/5/2018

– Bình bầu GVCNG cấp trường (10g)

– Vào học bạ, báo cáo các loại cho KT và nhà trường.

– Nộp danh sách HS lên lớp, khen thưởng và danh sách HSHTCTBTH

– Cập nhật SMAS, Emis.

– GVCN+GVC

– GVCN

 

– GVCN

 

– GVCN

BA

22/5/2018

– Kiểm tra chéo bài kiểm tra, HSSS cuối năm trong khối (13g30) – GV

 

23/5/2018

– Tổ chức đánh giá xếp loại BDTX (9g)

– GVNV nộp toàn bộ hồ sơ, sổ sách cho nhà trường (Học bạ, hồ sơ khối 3 quyển, sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm, ĐDDH, ĐDH…; Y tế, thư viện, PC, Đội, Văn phòng: nộp tất cả kế hoạch của năm 2017-2018).

 

– Tất cả CBGVNV+HS

– Cô Ngọt và Xuân Phước nhận

 

NĂM

24/5/2018

– In và ép giấy khen – Thầy Sơn, Ngọt, Trâm, Ly, Tuyến
SÁU

25/5/2018

– Tổ chức đánh giá xếp loại CNNGV (lúc 7g30)

– Chiều họp hội đồng (lúc 13g30) thông qua kết quả đánh giá xếp loại CNNGV.

– Tất cả CBGVNV

 

– Tất cả CBGVNV

BẢY

26/5/2018

– Tổ chức đánh giá chuẩn HT, PHT. Đánh giá CCVC năm 2018 (lúc 7g30) – Tất cả CBGVNV

 

HAI

28/5/2018

– Học sinh tập trung thông báo kết quả HT, RL và khen thưởng cuối năm (từ 7g-8g)

– Xét thi đua NH 17-18

– CBGVNV
BA

29/5/2018

– Chuẩn bị lễ tổng kết (lúc 15g) – Tất cả CBGVNV

30/5/2018

– Tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 (lúc 7 giờ 30) – CBGVNV, PH và HS

 

NĂM

31/5/2018

                                                                                   Bình Phước, ngày 02 tháng 5 năm 2018

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                     

 

           Đỗ Ngọc Ánh                                               Trần Ngọc Luân